प्रस्तावः (Proposal)

अद्य मया एकस्मिन् शोधप्रस्तावे मम भागः सम्पूर्णः कृतः। अस्मिन् शोधप्रस्तावे अन्ये त्रयः शोधकर्तारः अपि सहभगिनः सन्ति।

२०१४-०३-२८ शुक्रवासरः (2014-03-28 Friday)

Advertisements