खुशवन्तसिंहः (Khushawant Singh)

ह्यः खुशवन्तसिंहः दिवं गतः। जनाः तस्य भृशं प्रसंशां कुर्वन्ति। सः प्रख्यातः लेखकः आसीत् सः राजनीत्याम् अपि अविचरत्। खुशवन्तसिंहः तेषां भारतीयलेखकानाम् एकः आसीत् ये आङ्ग्लभाषीयलेखकाः वैदेशिकान् विचारान् पद्धतयः च गृहीत्वा भारते तेषां आङ्ग्लभाषामाध्यमेन प्रचारं कुर्वन्ति। तेषां आङ्ग्लभाषालेखने किमपि मौलिकः विचारः नास्ति केवलतः प्रतिलिपिः एव अस्ति। जवाहरलालनेहरुः तेषां लेखकानाम् अन्यतमः लेखकः आसीत्। परन्तु आङ्ग्लभाषालेखकानाम् एकः अपवादः अस्ति सः अस्ति नारायणवर्यः (Rasipuram Krishnaswami Iyer Narayanaswami) सः सर्वथा मौलिकः आसीत् तस्य सदृशाः बहुतः अन्ये भारतीयाः आङ्ग्लभाषीयलेखकाः न सन्ति।

२०१४-०३-२१ शुक्रवासरः (2014-03-21 Friday)

Advertisements