क्राईमिया (Crimea)

अस्माकं विभागे एकः क्राईमियादेशीयः शोधकर्ता अस्ति। अद्य पूर्वं मया न ज्ञातं सः क्राईमियादेशीयः अस्ति। अहम् अमन्ये सः रूसदेशीयः अस्ति इति। अद्य मया सः पृष्टः भवतः देशे किं भवति इति। सः औत्तरत् अहं क्राईमियादेशीयः अस्मि अहं मन्ये क्राईमियादेशः रूसदेशस्य भागः एव अस्ति इति तस्मात् क्राईमियाप्रान्तः रूसदेशे एव भवितुम् अर्हति।

२०१४-०३-२० गुरुवासरः (2014-03-20 Thursday)

Advertisements