स्यूतः (Bag)

गत मङ्गलवासरे यदा अहं भारतात् केन्बरानगरं प्रत्यागच्छम् तदा मम स्यूतः लुप्तः अभवत्। सः स्यूतः अद्य अस्माकं गृहं वायुपारवहणेन आनीतः।

२०१४-०३-०७ शुक्रवासरः (2014-03-07 Friday)

Advertisements