विवाहः (Wedding)

अद्य मम मित्रस्य हरिकृष्णस्य हरिणि नाम कन्यायाः विवाहः अस्ति। हरिः मित्राणां मुक्तप्रकारेण सहायतां करोति। तस्य एका अन्या कन्या अपि अस्ति।

२०१४-०३-०८ शनिवासरः (2014-03-08 Saturday)

Advertisements