शीतालुः (Unable to endure cold)

आलु इति प्रत्ययः मत्वर्थीयः अस्ति। हृदयालुः इति शब्दस्य अर्थः अस्ति दयावानः इति। श्रद्धालुः नरः यः अस्ति यः श्रद्धां धारयति। किन्तु शीतालुः सा अस्ति या शीतं न सहते।

२०१४-०३-०६ गुरुवासरः (2014-03-06 Thursday)

Advertisements