सौकर्यम् (Ease)

अहं सौकर्यम् इच्छामि। मम यात्रा सौकर्येण अभवम्। सर्वे सौकर्यम् इच्छन्ति। शिक्षकस्य कर्तव्यम् अस्ति छात्राय कठिनता सौकर्यं भवेत् इति।

२०१४-०३-०५ बुधवासरः (2014-03-05 Wednesday)

Advertisements