ईश्वर की शपथ (Oath?)

अरविन्दकेजरिवालवर्यः ह्यः दिल्लीराजस्य मुख्यमन्त्रिपदाय शपथं विहितवान्। शपथे ईश्वर की शपथ इति शब्दाः आसन्। अहं न बोधामि इश्वर की शपथ इति किम् अस्ति। अस्मात् एव शपथे अनेकानि वाक्यानि आसन् येषाम् आङ्ग्लभाषातः असाधुः अनुवादः आसीत्। अरविन्दवर्यः हिन्दीभाषायाः प्रचुरः प्रयोगः करोति तेन अहं प्रसन्नः अस्मि। मम आशा अस्ति सः मनोहरया रोचकया हिन्दीभाषया माध्यमेन वार्तालापं कुर्यात्।

२०१३-१२-२९ रविवासरः (2013-12-29 Sunday)

Advertisements