अरविन्दकेजरिवालस्य आयुः (Longevity of Arvind Kejriwal)

अद्य अरविन्दवर्यः दिल्लीराजस्य मुख्यमन्त्रिपदे उपाविशत्। तस्य प्रशासनस्य आयुः कियत्कालम् अस्ति। यदि सः कॉग्रेसदलस्य जडमूलेन विनाशं करिष्यति तर्हि सः अमरः भविष्यति किन्तु यदि सः सर्वे मिलित्वा कार्यं करिष्यामः इति अनुभवहीनं वाक्यम् आचरिष्यति तर्हि कांग्रेसदलं अचिरं अरविन्दकेजरिवालस्य विनाशं कृत्वा पुनः भ्रष्टाचारस्य शासनं स्थापयिष्यति। अधुना अरविन्दकेजरिवालः शासने भ्रष्टाचारं निर्मूलं कर्तुम् इच्छति किन्तु एकवारं सः अधिकारिभिः सह सम्पर्कं करिष्यति तदा किं भविष्यति इति अहं न जानामि। पूर्वे अधिकारिणः महाबलिनः महासत्यवादिनः अपि खण्डित्वा अखादन्। अधिकारिणः मन्यन्ते नेतारः आगच्छन्ति गमिष्यन्ति च तथा प्रशासनं तु खलु अधिकारिणः एव अस्ति। कोऽपि नेता यदी बली भवति तदा अधिकारिवर्गः तस्य विनाशं कर्तुम् उद्यतः भवति। अरविन्दकेजरिवालेन कॉग्रेसदलं निर्वाचने पराजितं किन्तु अपि सः अधिकारिणः अवक्रं कर्तुं शक्ष्यति इति अहं न जानामि। यदि अरविन्दवर्यः कांग्रेसदलस्य जडमूलेन विनाशं न करिष्यति तस्य अचिरं विनाशं भविष्यति इति अहं सम्यक् जानामि।

२०१३-१२-२८ शनिवासरः (2013-12-28 Saturday)

One thought on “अरविन्दकेजरिवालस्य आयुः (Longevity of Arvind Kejriwal)

  1. Make your free school and work move toward the web. Onlineschedulebuilder’s online plan maker is a basic approach to brisk make capable plans without any cost. No portions and no data trades. Just a powerfull instrument that is overhauled continually. Make your datebook in the matter of minutes.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.