निखनिष्यति (Will Bury)

यतो हि कॉग्रेसदलेन चरणसिंहवर्येण सह चन्द्रशेखरवर्येण सह च द्रोहः कृतः जनाः मन्यन्ते कॉग्रेसदलं अरविन्दकेजरीवालवर्येण सह अपि अचिरं द्रोहं करिष्यति। कॉग्रेसदलं द्रोहं करिष्यति तस्य कापि शङ्का नास्ति। द्रोहः भ्रष्टाचरः तु कॉग्रेस्दलस्य स्वभावः एव अस्ति किन्तु अरविन्दवर्यः न तु चरणसिंहः अस्ति न तु चन्द्रशेखरः अस्ति सः अरविन्दः अस्ति। सः विद्रोहं परं कॉग्रेसदलं निखनिष्यति। यतो हि सः केवलः अरविन्दः नास्ति सः जनानां प्रतिनिधी अस्ति तेन सः बलं प्राप्नोति। तेन बलेन सः कॉग्रेसदलस्य विनाशं करिष्यति।

२०१३-१२-२४ मङ्गलवासरः (2013-12-24 Tuesday)

Advertisements