दुःखकारणम् (Cause for sadness)

पुद्दुचेरीनगरे केचन् जनाः श्रीअरविन्दाश्रमस्य उपरि आक्रमणम् अकुर्वन्। आक्रमकारिणः कश्चित् राजनीतिकदलस्य सदस्याः सन्ति इति समाचारे अस्ति। योगिनः गृहस्य खण्डनं कृत्वा कस्य विजयः भविष्यति। संसारे कथम् इदं भवति अहं न जाने।

२०१३-०४-०२ मङ्गलवासरः (2013-04-02 Tuesday)

Advertisements