दुःखकारणम् (Cause for sadness)

पुद्दुचेरीनगरे केचन् जनाः श्रीअरविन्दाश्रमस्य उपरि आक्रमणम् अकुर्वन्। आक्रमकारिणः कश्चित् राजनीतिकदलस्य सदस्याः सन्ति इति समाचारे अस्ति। योगिनः गृहस्य खण्डनं कृत्वा कस्य विजयः भविष्यति। संसारे कथम् इदं भवति अहं न जाने।

२०१३-०४-०२ मङ्गलवासरः (2013-04-02 Tuesday)

3 thoughts on “दुःखकारणम् (Cause for sadness)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.