प्रतिभासूची (Merit List)

मया मम कक्षायाः प्रतिभासूची उद्घोषिता।
तस्य नाम प्रतिभासूच्याम् अस्ति।
ते प्रतिभासूच्यानुसारं नियुक्तिं करिष्यन्ति।

२०१३-०४-०१ सोमवासरः (2013-04-01 Monday)

Advertisements