न उत्पादकः दिवसः (Not a productive day)

अद्य अहं गृहे आसम्। अहम् आशान्वितः आसम् अद्य अवधानेन कार्यं करिष्यामि किन्तु रात्रौ यदा मया अवलोकितं तदा दृष्टं मया विशेषकार्यं न कृतम्। भार्याम् आपणम् अनयं दिव्यांशुं तस्य कार्यस्थले अनयं ज्वलितां तस्याः विद्यालयम् अनयम्। रात्रौ भारते मम सम्बन्धिभिः सह स्काईप-माध्यमेन वार्तालापम् इति निश्चितं किन्तु संचारः सम्यग् नासीत् तस्मात् वार्तालापम् अपि नाभवत्। दिवसे केवलं आचार्येण सह तोषणीयं वार्तालापम् अकरवम् ।

२०१३-०३-२९ शुक्रवासरः (2013-03-29 Friday)

Advertisements