अनुज्ञापत्रम् (License)

अद्य मम भार्या केलिफोर्नियाराज्यस्य यानचालक-अनुज्ञापत्रं प्राप्तवती। सा तस्याः प्रथमपरीक्षणे सफली अभवत्। एका अन्या कन्या यस्याः पिता यानचालकप्रशिक्षकः अस्ति सा मम भार्याम् अकथयत् भवत्याः परीक्षिका सर्वेषु परीक्षकेषु सुदृढा अस्ति सा भवतीं निपुणतां अभिज्ञानपत्रम् अददात् तस्मात् भवति विशिष्टा चालका अस्ति इति मन्ये इति।

२०१३-०३-२५ सोमवासरः (2013-03-25 Monday)