क्षमा याचितव्या (Should ask for forgiveness)

यदा भारतेन अस्यां फालकशृङ्खलायां प्रथमस्पर्धायां ओस्ट्रेलियादेशं पराजितं तदा मया कथितम् भारतस्य अयम् अन्तिमः विजयः अस्ति शेषशृङ्खलायां भारतवृन्दं प्रयासं न करिष्यति इति। सम्प्रति भारतेन चतस्रः स्पर्धाः विजिताः।  मया भरतवृन्दस्य क्षमा याचितव्या।

२०१३-०३-२४ रविवासरः (2013-03-24 Sunday)

Advertisements