प्रस्तावः निर्णयः उपयोगः (Proposal, decision, and use)

प्रस्तावः निर्णयः उपयोगः इति त्रयः शब्दाः पुंल्लिङ्गी शब्दाः सन्ति। इमे शब्दाः उपयोगिनः शब्दाः सन्ति तस्मात् तेषां कः लिङ्गः इति ज्ञातव्यम्।

२०१३-०३-२२ शुक्रवासरः (2013-03-22 Friday)

Advertisements