पठ् लङ्लकाररूपाणि (To read – Indefinite Past)

सः अपठत् तौ अपठताम् ते अपठन्
त्वम् अपठः युवाम् अपठतम् यूयम् अपठत
अहम् अपठम् आवाम् अपठाव वयम् अपठाम
विसर्गः एकः स्थाने एव अस्ति। हलन्तः पञ्चसु स्थानेषु सन्ति।

२०१३-०३-२० बुधवासरः (2013-03-20 Wednesday)

Advertisements