मम निवेदनम् (My presentation)

अद्य नूतनविद्युतसंचारः इति विषये प्रवर्तमानायां कार्यशालायां मम निवेदनम् आसीत्। निवेदनं सर्वे भागिनः आनन्देन अशृण्वन्।

२०१३-०३-१९ मङ्गलवासरः (2013-03-19 Tuesday)

Advertisements