नूतनविद्युतसंचारः (Smart Grid)

अद्य प्रभृति नूतनविद्युतसंचारः इति विषये पञ्चदिवसात्मका कार्यशाला विश्वविद्यालये आरब्धा। अद्य मया प्रथमवारं सार्धसप्तवादने विश्वविद्यालयः प्राप्तः।

२०१३-०३-१८ सोमवासरः (2013-03-18 Monday)

Advertisements