प्रवेशः उद्घाटितः (Entry open)

ह्यः मुक्तमार्गस्य एकः प्रवेशः पिहितः आसित् यस्मात् मया अन्यस्मिन् मार्गे वर्तितम् कष्टेन साधुमार्गः प्राप्तः। अद्य मया ज्ञातं प्रवेशः पिहितः अस्ति इति पिहितः अस्ति इति सङ्केतः अपि दृष्टः किन्तु यथा तत्र प्राप्तं प्रवेशः उद्घाटितः आसीत्। अत्र मार्गान् प्रवेशान् च कदा पिधास्यन्ति कदा उद्घाटयिष्यन्ति इति ज्ञातुं न सरलम्।

२०१३-०३-१५ शुक्रवासरः (2013-03-15 Friday)

Advertisements