पौनःपुन्येन (Repeatedly)

संसदसदस्यानां कोलाहलेन संसदसदनं पौनःपुन्येन स्थगितम् भवति।
ते मार्गान् अत्र मुक्तमार्गाः इति कथयन्ति किन्तु यानानि पौनःपुन्येन विरमन्ति।

२०१३-०३-१२ मङ्गलवासरः (2013-03-12 Tuesday)

Advertisements