मनमोहनः न क्रुध्यति (Manhoman Doesn’t get angry)

इटलीयदेशीयौ अभियुक्तौ इटलीदेशात् भारतं न प्रत्यागमिष्यतः। येन न्यायाधीशेन तौ भारतात् इटलीदेशं गमनाय अनुज्ञापितौ तेन किं चिन्तितम् इति अहं न जानामि। मनमोहनः अपि इमं समाचारं श्रुत्वा न क्रुध्यति। विदेशीजनानां दुर्व्यवहारः तम् न क्रुध्यति केवलः यः राहुलवर्यस्य सिंहासनं हरति सः तं क्रुध्यति।

२०१३-०३-११ सोमवासरः (2013-03-11 Monday)

Advertisements