घटिकापरिवर्तनम् (Clock Change)

अद्य प्रभृति अत्र घटिका एकहोरा अग्रं करणीया। ते अयं ग्रीष्मसमयः इति कथयन्ति। देशस्य उत्तरभागे हिमपातः भवति कथं ग्रीष्मकालः इति न जानामि। घटिकापरिवर्तनेन सूर्योदयः एकहोरापरं भविष्यति तस्मात् प्रातःकाले उत्थानाय कष्टं भविष्यति।

२०१३-०३-१० रविवासरः (2013-03-10 Sunday)

Advertisements