भोजनं खादित्वा (After Eating)

अद्य अहं भोजनं खादित्वा सार्ध-एकादशवादने कार्यालयं प्रति निरगच्छम्। मया चिन्तितं अस्मिन् काले मार्गः रिक्तः भविष्यति किन्तु अस्मात् नासीत् मार्गे यानानि स्थापितानि आसन्। किं करणीयम्। कदाचित् मध्यरात्रौ कार्यालयं गन्तव्यम्।

२०१३-०३-०८ शुक्रवासरः (2013-03-08 Friday)

Advertisements