प्रथमवारम् (First time)

अद्य प्रथमवारम् कार्यालयस्य मार्गे वाहनव्यवहारः सुचारुरुपेण आसीत्। गमनस्य काले प्रत्यागमनस्य काले च। सामान्यतः गमनाय एकहोरावधिः भवति किन्तु अद्य अर्धहोरायां मया तत्र प्राप्तम्।

२०१३-०३-०६ बुधवासरः (2013-03-06 Wednesday)

Advertisements