मासारंभः (Beginning of the month)

फरवरीमासे अष्टाविंशतिः दिवसाः सन्ति तस्मात् अयं मासः अकस्मात् पूर्णतां गच्छति मार्चमासः आगच्छति। मया अस्माकं भाटम् अपि ह्यः न दत्तम्। अशासे अद्य ते भाटेन सह दण्डं न संकलयिष्यन्ति।

२०१३-०३-०१ शुक्रवासरः (2013-03-01 Friday)

Advertisements