पोपमहाभागस्य पदत्यागः (Pope’s Resignation)

अद्य पोपमहाभागेन स्वपदं त्यक्तम्। सामान्यतः पोपमहाभागः आजीवनपर्यन्तं स्वपदे तिष्ठति किन्तु अयं महाभागः अस्वास्थ्यकारणात् पदस्य त्यागं कृतवान्। अहं मन्ये इदम् आदित्वं न वरम् अस्ति। अनेके समवायाः सत्तासङ्घर्षेण विनष्टाः अभवन्। अयं पदत्यागः स्वेच्छया अभवत् किन्तु इदम् आदित्वम् उद्धृत्य बलेन पदत्यागः संभविष्यति।

२०१३-०२-२८ गुरुवासरः (2013-02-28 Thursday)

Advertisements