भारतस्य विजयः (India’s Victory)

भारतेन ओस्ट्रेलियादेशं प्रथम-फालक-चषक-स्पर्धायां पराजितम्। इदं कृत्वा भारतदलेन स्वकार्यं पूर्णतया कृतम्। आगामिस्पर्धासु ते विश्रामं करिष्यन्ति।

२०१३-०२-२६ मङ्गलवासरः (2013-02-26 Tuesday)

Advertisements