अभ्यागता (Uninvited Guest)

एकयोः पति-पत्न्योः मध्ये विवादः अभवत् यस्मात् पत्नी क्रुद्धा अभवत्। सा तां मातरं दूरभाषेण पत्युः अप्रियव्यवाहारस्य चर्चाम् अकरोत्। अन्ते पत्नी अकथयत् यं पाठं सः न विस्मरेत् तं पाठं शिक्षयितुम् इच्छामि तस्मात् इदानीमेव तव गृहे अगच्छामि इति। माता अकथयत् हे केन्ये त्वं सम्यक् न वदसि। तव पत्युः कर्म खलु दण्डनीयम् अस्ति यस्मै तेन उचितयातनां भोक्तव्यम्। त्वं तत्रैव तिष्ठ अहम् तव गृहे आगच्छामि।

२०१३-०२-२४ रविवासरः (2013-02-24 Sunday)

Advertisements