चतस्रः होराः नष्टाः (Four Hours Destroyed)

अद्य त्रीन् आपणान् अगच्छाव। सार्ध-एव्कवादने निरगच्छाव प्रायः षट्वादने प्रत्यागच्छव। न जाने कस्मात् एताः होराः गताः।

२०१३-०२-२३ शनिवासरः (2013-02-23 Saturday)

Advertisements