केशकर्तनम् (Hair-cut)

अद्य अहं केशकर्तनम् अकारयम्। कर्तनस्थानं स्वच्छम् असीत्। नापितः कुलीनः आसीत्। मया यथा कथितं तथैव सः कर्तनम् अकरोत्। सः मया सह ओस्ट्रेलियादेशस्य चर्चाम् अकरोत् भारतस्य चर्चाम् अकरोत् अन्ते तस्य पिता मां उर्दू इति शब्दस्य अर्थं किम् अस्ति इति अकथयत्। सः अकथयत् उर्दू इति भटाः mercenaries ये जनां व्यापादयन्ति तेषां वस्तूनि गृह्णन्ति सबलेन मतपरिवर्तनं कारयन्ति इति। सः नापितः अरमेनिया इति देशात् अत्र आगच्छत्। सः तस्य पित्रा सह केशकर्तनालयं चालयति। तौ कुलिनौ नापितौ स्तः। अत्र tip इति प्रथा अस्ति। प्रथमवारे मया स्वेच्छया tip इति दत्तम्।

२०१३-०२-१९ मङ्गलवासरः (2013-02-19 Tuesday)

Advertisements