ज्वरितः (With fever)

अद्य अहं ज्वरितः अस्मि। अद्य अत्र राष्ट्रपतिनां दिवसाय अवकाशः अस्ति किन्तु अहं गृहे एव बन्दी अस्मि। दिवाकरः प्रसन्नः अस्ति तापमानम् अनुकूलम् अस्ति पवनः अपि न वाति किन्तु गृहे एव बन्दी अस्मि। किं कर्तव्यम्।

२०१३-०२-१८ सोमवासरः (2013-02-18 Monday)

Advertisements