संवाहिका (Convener)

अस्याः संगोष्ठ्याः संवाहिका सीतामहाभागा अस्ति। अस्य उपवेशनस्य संवाहकः रामवर्यः अस्ति। श्रीशंकराचार्य-संस्कृत-विश्वविद्यालये अयोज्यमानायाः शांकरवेदान्तविषयिण्याः संगोष्ठ्याः संवाहिका आचार्या चन्द्रिका अस्ति इति आकाशवाणी।

२०१३-०२-१६ शनिवासरः (2013-02-16 Saturday)

Advertisements