चिकित्साव्यवस्था (Health Care)

साम्प्रतस्य प्रशासनस्य आउटलुक इति प्रचारपत्रिका भारतस्य चिकित्साव्यवस्थायां वर्णनं करोति। कृपया पठतु
http://www.outlookindia.com/article.aspx?283836। भारतप्रशासनं शैक्षणिक-चिकित्सा-व्यवस्ताभ्यां न्यसरत्। इमे द्वे व्यवस्थे एव प्रशासनेन योजितव्ये किन्तु प्रशासनं द्वाभ्यां विहाय अन्यं कार्यम् एव करोति।

२०१३-०२-१३ बुधवासरः (2013-02-13 Wednesday)

Advertisements