विदूषकः (Jokers)

कः कथयति मन्त्रिणः कार्यं न कुर्वन्ति। ते अस्माकं मनोरञ्जनार्थं अनेकानि कार्याणि कुर्वन्ति। ह्यः इटलीदेशे एकस्य उदग्रयानस्य अध्यक्षः निग्रहितः। आरोपः अस्ति तेन उदग्रयानानां विक्रयार्थम् उत्कोचः दत्तः। अस्य प्रकरणस्य विवरणं सर्वेषां समाचारपत्रेषु सन्ति तथापि सुरक्षामन्त्री कथयति अस्माभिः अन्वेक्षणं कृतं किन्तु किम् अपि अनुचितं नासीत्। सः मन्त्रिपदे आरूढः अस्ति किन्तु खलु सः अस्ति एकः विदूषकः।
http://indiatoday.intoday.in/video/chopper-scam-finmeccanica-ex-iaf-chief-sp-tyagi/1/250006.html

२०१३-०२-१२ मङ्गलवासरः (2013-02-12 Tuesday)

Advertisements