अनुग्रहराशिः (Compensation)

प्रयागस्थानके ये जनाः कालग्रस्ताः, तेषां परिवारेभ्यः प्रशासनं पञ्चलक्षरुप्यकाणि अनुग्रहराशिं दास्यति। नेतारः अनुशोचितवन्तः किन्तु अहं मन्ये यदि ते सम्यग् अनुशोचितवन्तः तर्हि तैः पदत्यागः करणीयः।

२०१३-०२-११ सोमवासरः (2013-02-11 Monday)

Advertisements