देवता (Godhead or Idol)

देवता इति स्त्रीलिङ्गी शब्दः अस्ति। हिन्दीभाषायां देवता इति पुल्लिङ्गी शब्दः अस्ति तस्य अर्थः अपि भिन्नः अस्ति।
हे पण्डिताः कृपया देवता इति शब्दस्य पूर्वप्रयोगाः ददतु।

२०१३-०२-०९ शनिवासरः (2013-02-09 Saturday)

Advertisements