चतुर्वादने (At Four O’Clock)

अद्य अहं कार्यालयात् अपराह्णे चतुर्वादने गृहं प्रति निरगच्छम्। तस्मिन् काले मार्गे सम्मर्दं नासीत्। यदि चतुर्वादने न निर्गमिष्यामि तर्हि सार्धसप्तवादनपर्यन्तं प्रतीक्षा कर्तव्या।

२०१३-०२-०७ गुरुवासरः (2013-02-07 Thursday)

Advertisements