सर्वयानेन (By Bus)

ह्यः प्रथमवारे दिव्यांशुः सर्वयानेन स्वकार्यालयम् अगच्छत्। अद्य प्रातःकाले सः संयानेन कर्यालयात् प्रत्यागच्छत्। सः अतीव खिन्नः अस्ति यतो हि तेन सर्वयानेन गन्तव्यम्। किं करोमि अत्र देवनगर्याम् (in Los Angeles) सर्वस्थानानि अतिदूरतः सन्ति। अहं सर्वदा तं नेतुं न शक्नोमि।

२०१३-०२-०६ बुधवासरः (2013-02-06 Wednesday)

Advertisements