महाकुम्भमेलके न गमिष्यामि (Will not go to the Mahakumbha)

गत महाकुम्भमेलेके अहं मम मात्रा सह स्नानम् अकरवम्। अस्मिन् महाकुम्भमेलके न गमिष्यामि। न गमनस्य खेदः अस्ति।

२०१३-०२-०३ रविवासरः (2013-02-03 Sunday)

Advertisements