अभियोजकः (Accuser)

अभियोजकः परिवादी इति शब्दौ plantiff, accuser इति अर्थे व्यवह्रियते। अभियुक्तः इति defendent इति अर्थे च। समाचारे दिसम्बरमासस्य बलात्कारघटनायाः चर्चा अद्यत्वे भवति तस्मात् इमे शब्दाः श्रूयन्ते।

२०१३-०२-०२ शनिवासरः (2013-02-02 Saturday)

Advertisements