निःशुल्कं जलम् (Free Water)

अद्य आपदलेन घोषणा कृता यदि दिल्लिनगरे प्रतिगृहं प्रतिमासं जलं विंशति-किलो-लिटर इति मात्रायाः न्यूनम् अस्ति तर्हि जलं निःशुल्कम् अस्ति। यदि तस्याः मात्रयाः अधिकम् अस्ति तर्हि सर्वेभ्यः ततिभ्यः जलेभ्यः मूल्यं दातव्यम्।

२०१३-१२-३० सोमवासरः (2013-12-30 Monday)Edit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.