निःशुल्कं जलम् (Free Water)

अद्य आपदलेन घोषणा कृता यदि दिल्लिनगरे प्रतिगृहं प्रतिमासं जलं विंशति-किलो-लिटर इति मात्रायाः न्यूनम् अस्ति तर्हि जलं निःशुल्कम् अस्ति। यदि तस्याः मात्रयाः अधिकम् अस्ति तर्हि सर्वेभ्यः ततिभ्यः जलेभ्यः मूल्यं दातव्यम्।

२०१३-१२-३० सोमवासरः (2013-12-30 Monday)Edit

Advertisements