उन्नेतुम् अवनेतुम् (To increase, to decrease)

सः आयम् उन्नेतुं यत्नं करोति।
अहम् आलस्यम् अवनेतुं यत्नं करोमि।
उन्नेतुम् इति शब्दः इयम् आकाशवाणी इति वार्तया प्रयुक्तः।

२०१२-१०-२७ शनिवासरः (2012-10-27 Saturday)

Advertisements