लोकसभायां नाटकम् (Drama in the Parliament)

अद्य केन्बरानगरे लोकसभायां भृशं नाटकम् अभवत्। प्रथमं तु विपक्षनेता सदनस्य अध्यक्षस्य त्यागपत्रम् अयाचयत्। प्रधानमन्त्री तत् निराकृतवति। सदनेन विपक्षनेतुः प्रस्तावः ७०-६९ अन्तरेण पराजितः। तत् परम् अध्यक्षः स्वेच्छया त्यागपत्रम् अददात्।

२०१२-१०-०९ मङ्गलवासरः (2012-10-09 Tuesday)

Advertisements