दिवाकरः प्रसन्नः (Sun is happy)

अद्य दिवाकरः अस्मासु प्रसन्नः अस्ति मुक्तरूपेण प्रकाशयति किन्तु पवनः तीव्ररूपेण वाति तस्मात् त्रिहोरापरं गृहं प्रत्यागच्छाम।

२०१२-१०-०७ रविवासरः (2012-10-07 Sunday)

Advertisements