हिन्दीपाठः (Hindi Lesson)

मम विश्वविद्यालये पाठ्यक्रमस्य अवकाशः अस्ति किन्तु यत्र अहं हिन्दिभाषाम् अध्यापयामि तत्र अवकाशः नस्ति तस्मात् सायंकाले अहं हिन्दिभाषां अपाठयम्। पाठे त्रयः छात्राः आसन्।

२०१२-१०-०३ बुधवासरः (2012-10-03 Wednesday)

Advertisements