अवकाशः (Break)

अस्मिन् सप्ताहे पाठ्यक्रमस्य अवकाशः अस्ति तस्मात् मया गृहे एव स्थात्वा कार्यं कृतम्। अहं मन्ये अहं यत् कार्यं कार्यालये करोमि तस्मात् अधिकं कार्यं अद्य मया गृहे कृतम् इति।

२०१२-१०-०२ मङ्गलवासरः (2012-10-02 Tuesday)