स्वामिसमर्पणानन्दः (Swami Samarpanananda)

अद्य क्रियायोगस्य शिक्षकः स्वामिसमर्पणानन्दः केन्बरानगरम् आगच्छत्। तेन सह स्वामिप्रबोधानन्दः अपि अस्ति। अद्य स्वामिसमर्पणानन्देन मन्दिरे क्रियायोगविषये व्याख्यानं दत्तम्। सः श्वः जनान् क्रियायोगे दीक्षिष्यते।

२०१२-०९-२८ शुक्रवासरः (2012-09-28 Friday)