निष्ठा (Dedication)

अद्य क्रियायोगस्य दीक्षायाः परं स्वमिनौ तस्य अभ्यासम् अकारयतः। अभ्यासाय एका महिला चतुर्होरात्मकात् दूरात् अत्र आगच्छत्। सा सायंकाले प्रत्यागच्छत् श्वः पुनः प्रातः नववादने अत्र आगमिष्यति। मया सा निवेदिता अस्माकं गृहे तिष्ठतु इति किन्तु सा अवदत् तस्याः गृहे कुक्कूरौ स्तः तस्मात् तया गमनीयम् इति। सा रात्रौ एकादशवादने तत्र प्राप्स्यति प्रातः चतुर्वादने ततः केन्बरनगराय यात्राम् आरप्स्यते।

२०१२-०९-२९ शनिवासरः (2012-09-29 Saturday)

Advertisements