आचार्यः अध्यापयिष्यति (Acharya will teach)

मम आचार्यः माम् अव्ययीसमासम् अध्यापयिष्यति। अहं मन्ये अव्ययीसमासः उपयोगी अस्ति इति। अव्ययीसमासेन निर्मिताः शब्दाः अव्ययीशब्दाः सन्ति तस्मात् तेषाम् उपयोगः सरलः भवति।

२०१२-०९-२२ शनिवासरः (2012-09-22 Saturday)

Advertisements